Hlavní činnosti

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

 • budování a provozování komunitních center;
 • budování a provozování coworkingových center;
 • budování a provozování prostorů pro sociální podnikání;
 • poradenství při budování, rozvoji a provozování zařízení komunitní péče;
 • podpora rozvoje infrastruktury pro sociální práci;
 • komunikace se zástupci akademické, komerční, výzkumné a neziskové sféry a veřejné a státní správy s cílem spustit a následně aktivně organizovat vzájemnou spolupráci a předávání a sdílení znalostí a zkušeností potřebných pro realizaci a rozvoj záměru;
 • komunikace s tvůrci legislativy, nositeli znalostí, poskytovateli dotací, sponzory a podporovateli, odborníky a dalšími jednotlivci a subjekty, které ovlivňují zájmové oblasti spolku;
 • vytvoření znalostní, organizační, procesní a technologické platformy, která zajistí shromažďování, archivaci a sdílení znalostí, dovedností a zkušeností souvisejících s účelem existence spolku;
 • podpory inovativních myšlenek a projektů v oblastech, které ovlivňují naplňování cíle spolku, potažmo zajištěním přístupu k potřebným zdrojům informací a financování sociálních aktivit;
 • podpory slaďování profesního a osobního života (work life balance);
 • podpory zavádění a využívání flexibilních forem organizace práce, jež usnadňují uplatnění specifických cílových skupin na trhu práce;
 • podpory sociálního podnikání, jež poskytuje pracovní příležitosti také jinak obtížně zaměstnatelným obyvatelům a současně využívá část zisku na další rozvoj vlastních obecně prospěšných aktivit;
 • podpory koncepce obecně prospěšných podnikatelských aktivit;
 • podpory sociálně odpovědného podnikání a společensky odpovědných aktivit tradičních komerčních firem (CSR) a dalších organizací vč. institucí veřejné správy;
 • pořádání interaktivních vzdělávacích výstav;
 • realizace galerijní celorepublikové činnosti pro prezentaci vlastní tvorby;
 • pořádání veletržních akcí s cílem zaujmout a zapojit širokou veřejnost;
 • přeshraniční spoluprací se subjekty provozujícími tvořivou mezigenerační zájmovou činnost;
 • zprostředkování a řízení zvyšování počítačové a finanční gramotnosti;
 • zlepšování motorických dovedností dětí a mládeže;
 • odstraňování komunikačních bariér mezi generacemi (zejména mezi mladými a seniory);
 • provozování drobného občerstvení v prostorách komunitního centra, případně v dalších prostorách určených k setkávání všech generací;
 • zajištění nejrůznějších praktických kurzů pro mladé rodiče (vč. speciálních kurzů zaměřených na maminky);
 • vybudování dílen různého zaměřeni se zajištěním dozoru a podpory fundovaného lektora;
 • prohlubování zásad slušného chování v rámci všech skupin populace;
  předávání zkušeností a dovedností mezi generacemi;
 • nastartování nebo posílení zájmu o modelářství ve všech oborech;
 • pořádání sběratelských a občanských burz a trhů s prezentací dovedností a výsledků práce osob zapojených do činnosti coworkingového a komunitního centra;
 • prodeje vlastních výrobků a služeb za účelem získání prostředků na provoz centra, resp. na pořízení vybavení centra;
 • sběru a shromažďování informací z tuzemských i zahraničních zdrojů;
 • praktické spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni;
 • pořádání seminářů, přednášek a konferencí směřujících k předávání znalostí a zkušeností v oblastech, jež ovlivňují aktivity spolku;
 • propagace aktivit spolku a osvěty v oblasti sociálních služeb, sociálního podnikání, mezigenerační spolupráce, zaměstnávání specifických skupin obyvatel a dalších oblastech souvisejících s účelem existence spolku;
 • vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů;
  poradenské a konzultační činnosti;
 • realizace projektů směřujících k podpoře aktivit, pro které byl spolek založen;
 • propagace filozofie komplexních sociálních aktivit na relevantních akcích včetně prezentace příkladů nejlepší praxe v jednotlivých oblastech a jejich benefitů;
 • sdílení znalostí a zkušeností prostřednictvím webu www.vsechnygenerace.cz.